.บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 1102 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. (662) 020-3000 แฟกซ์ (662) 020-3780
ใบสมัครงาน
EMPLOYMENT APPLICATION
ข้อแนะนำ
- โปรดอ่านให้ละเอียดก่อนกรอกข้อความ
- หากปรากฏว่าข้อความในใบสมัครไม่เป็นความจริงแล้ว บริษัทจะถือเป็นหลักฐานในการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น


สำหรับผู้ที่สมัครงานผ่านทางอินเตอร์เน็ต
คุณสามารถแนบรูปภาพ หรือไฟล์อื่นเพิ่มเติมได้
จากส่วน "Attach File" ด้านล่างสุดของใบสมัครนี้

หรือสามารถส่งไฟล์เพิ่มเติมตามมาที่ อี-เมล์ personnel@wikomobile.co.th ภายหลังจากการกรอกใบสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่สมัครให้ตรงกับที่กรอกใบสมัครนี้


ตำแหน่งงานที่สมัคร

1.
2.

เงินเดือนที่ต้องการ : บาทประวัติส่วนตัว

คำนำหน้า ชื่อ-สกุล (ไทย) : ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) : ชื่อเล่น :
อายุ : ปี
เกิดวันที่ : วันที่ เดือน ปี (วว/ดด/ปปปป(ค.ศ.))
สถานที่เกิด : สัญชาติ : ศาสนา :
ที่อยู่ปัจจุบัน : รหัสไปรษณีย์ : เบอร์มือถือ :
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน : รหัสไปรษณีย์ :
e - mail :
ส่วนสูง: ซม.น้ำหนัก : กก.
บัตรประชาชนเลขที่ : ออกให้โดย : วันที่ออก :
สถานะทางทหาร : ( ถ้าได้รับการยกเว้น /ผ่อนผัน โปรดระบุสาเหตุ : )
กรณีฉุกเฉินติดต่อบุคคลชื่อ : ความสัมพันธ์ :
ที่อยู่/ที่ทำงาน : โทร.

ประวัติครอบครัว

สถานะภาพสมรส :
ชื่อ
อายุ
อาชีพ
ที่ทำงาน
โทร.
บิดา
มารดา
คู่สมรส
จำนวนบุตร : คนชาย : คนหญิง : คน
จำนวนพี่น้องทั้งหมด : คนท่านเป็นคนที่ : ตามลำดับ ดังนี้
ลำดับที่
ชื่อ
อายุ
อาชีพ
ที่ทำงาน
โทร.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ประวัติการศึกษา

ระดับ
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิที่สำเร็จ
วิชาเอก
เดือน/ปี (ค.ศ.)
คะแนนเฉลี่ย
From
To
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ
กิจกรรมในสถานศึกษา (ถ้ามีตำแหน่งหน้าที่ โปรดระบุ)
1.
2.
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับ
จะจบในปี (วว/ดด/ปป)
สาขาวิชา สถาบัน

ฝึกอบรม/ดูงาน

ชื่อหลักสูตร
สถาบัน
ปี พ.ศ.
ระยะเวลา (ช.ม.)


ความสามารถด้านภาษา/ความสามารถพิเศษ

ภาษา
ระบุ : พอใช้ / ดี / ดีมาก
ฟัง
พูด
อ่าน
เขียน
ความเข้าใจ
พิมพ์ดีดไทย : คำ/นาที
อังกฤษ : คำ/นาที
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ :
ความสามารถอื่นๆ :


บุคคลที่สามารถอ้างอิงได้

ชื่อ/นามสกุล
ที่อยู่/ที่ทำงาน
อาชีพ
ความสัมพันธ์
โทร.


ประวัติการทำงานกรุณากรอกโดยเรียงลำดับจากที่ปัจจุบันไปที่แรก

1.ชื่อบริษัท : ตั้งแต่ :
(วัน/เดือน/ปี(ค.ศ.))
ถึง :
(วัน/เดือน/ปี(ค.ศ.))
ที่อยู่ : โทร : ประเภทกิจการ :
ตำแหน่ง : ลักษณะงาน :
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงชื่อ : ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา :
สาเหตุที่ออก : เงินเดือนเริ่มต้น : เงินเดือนเมื่อออก :
2.ชื่อบริษัท : ตั้งแต่ :
(วัน/เดือน/ปี(ค.ศ.))
ถึง :
(วัน/เดือน/ปี(ค.ศ.))
ที่อยู่ : โทร : ประเภทกิจการ :
ตำแหน่ง : ลักษณะงาน :
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงชื่อ : ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา :
สาเหตุที่ออก : เงินเดือนเริ่มต้น : เงินเดือนเมื่อออก :
3.ชื่อบริษัท : ตั้งแต่ :
(วัน/เดือน/ปี(ค.ศ.))
ถึง :
(วัน/เดือน/ปี(ค.ศ.))
ที่อยู่ : โทร : ประเภทกิจการ :
ตำแหน่ง : ลักษณะงาน :
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงชื่อ : ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา :
สาเหตุที่ออก : เงินเดือนเริ่มต้น : เงินเดือนเมื่อออก :
4.ชื่อบริษัท : ตั้งแต่ :
(วัน/เดือน/ปี(ค.ศ.))
ถึง :
(วัน/เดือน/ปี(ค.ศ.))
ที่อยู่ : โทร : ประเภทกิจการ :
ตำแหน่ง : ลักษณะงาน :
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงชื่อ : ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา :
สาเหตุที่ออก : เงินเดือนเริ่มต้น : เงินเดือนเมื่อออก :
5.ชื่อบริษัท : ตั้งแต่ :
(วัน/เดือน/ปี(ค.ศ.))
ถึง :
(วัน/เดือน/ปี(ค.ศ.))
ที่อยู่ : โทร : ประเภทกิจการ :
ตำแหน่ง : ลักษณะงาน :
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงชื่อ : ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา :
สาเหตุที่ออก : เงินเดือนเริ่มต้น : เงินเดือนเมื่อออก :
6.ชื่อบริษัท : ตั้งแต่ :
(วัน/เดือน/ปี(ค.ศ.))
ถึง :
(วัน/เดือน/ปี(ค.ศ.))
ที่อยู่ : โทร : ประเภทกิจการ :
ตำแหน่ง : ลักษณะงาน :
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงชื่อ : ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา :
สาเหตุที่ออก : เงินเดือนเริ่มต้น : เงินเดือนเมื่อออก :
7.ชื่อบริษัท : ตั้งแต่ :
(วัน/เดือน/ปี(ค.ศ.))
ถึง :
(วัน/เดือน/ปี(ค.ศ.))
ที่อยู่ : โทร : ประเภทกิจการ :
ตำแหน่ง : ลักษณะงาน :
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงชื่อ : ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา :
สาเหตุที่ออก : เงินเดือนเริ่มต้น : เงินเดือนเมื่อออก :
8.ชื่อบริษัท : ตั้งแต่ :
(วัน/เดือน/ปี(ค.ศ.))
ถึง :
(วัน/เดือน/ปี(ค.ศ.))
ที่อยู่ : โทร : ประเภทกิจการ :
ตำแหน่ง : ลักษณะงาน :
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงชื่อ : ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา :
สาเหตุที่ออก : เงินเดือนเริ่มต้น : เงินเดือนเมื่อออก :
ข้าพเจ้าคือใคร...?

ข้อแนะนำ
โปรดอ่านให้ละเอียดก่อนกรอกข้อความ
หากปรากฏว่าข้อความในใบสมัครไม่เป็นความจริงแล้ว บริษัทจะถือเป็นหลักฐานในการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

1. ข้าพเจ้าชื่อ : อายุ : ปี

2. ปัจจุบันข้าพเจ้าอาศัยอยู่ที่ :
โดยอาศัยรวมอยู่กับ : ภูมิลำเนาเดิมคือ :
บิดา มารดา ของข้าพเจ้า ตั้งแต่

3. ครอบครัวของข้าพเจ้าจัดอยู่ในประเภท (เลือกตอบหัวข้อละ1 ข้อ)
ฐานะความเป็นอยู่ทางการเงิน


ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว


4. ผู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของข้าพเจ้ามีจำนวน คน เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น

5. บุคคลที่ข้าพเจ้ารักมากที่สุดในขณะนี้คือ
เหตุผลคือ

6. บุคคลที่ข้าพเจ้าชอบน้อยที่สุดในขณะนี้คือ
เหตุผลคือ

7. ถ้าข้าพเจ้ามีปัญหาในชีวิต ข้าพเจ้าปรึกษาใคร
ระบุชื่อ

8. ข้าพเจ้าคิดว่าตนเองอยู่ในระดับใด (เลือกตอบ หัวข้อะ 1 ข้อ )
ความฉลาด

ความขยัน


9. นับถอยหลังสมัยที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐ ข้าพเจ้าเลือกคณะที่จะศึกษาเรียงตามลำดับต่างๆดังนี้
ลำดับที่
คณะ/วิชาที่เลือก
สถาบัน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

10. ระหว่างศึกษา วิชาที่ข้าพเจ้าชอบมากที่สุดคือ


11. งานอดิเรกของข้าพเจ้าคือ


12. สาเหตุที่เข้าทำงานในบริษัทนี้


13. ท่านขัดข้องหรือไม่ หากทางบริษัทฯจะตรวจสอบประวัติการทำงานของท่าน
เพราะ

14. ลักษณะงานที่ชอบ
15. ข้าพเจ้าพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัด
เพราะ

16. เพื่อนๆเคยบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนจัดอยู่ในประเภท (เลือกตอบ 2 ข้อ)